https://yeuvan.com/mot-loi-lam-em-bi-phat-phai-bien-thanh-mot-con-ca-vang-trong-thoi-han-3-ngay-trong-3-ngay-em-da-gap-nhung-dieu-thu-vi-va-nguy-hiem-gi-tai-sao-em-mong-tro-lai-thanh-nguoi-van-mau-lop-6

Do một lỗi lầm em bị phạt phải biến thành một con cá vàng trong thời hạn 3 ngày. Trong 3 ngày đó, em đã gặp những điều thú vị và nguy hiểm gì? Tại sao em mong trở lại thành người? – Văn mẫu lớp 6

Do một lỗi lầm em bị phạt phải biến thành một con cá vàng trong thời hạn 3 ngày. Trong 3 ngày đó, em đã gặp những điều thú vị và nguy hiểm gì? Tại

Xem thêm